HOME | DISCLAIMER
Emtes

Mededelingen


Huisregels Emtes

Algemene Huisregels Emtes Uitzendbureau B.V.

 

Ziekmeldingen

De laatste tijd worden wij dikwijls geconfronteerd met ziekmeldingen die te laat of, nog erger, helemaal niet bij ons gemeld zijn. Vandaar dat wij graag onze ziekmeldingsprocedure (nogmaals) uitleggen: Als één van onze werknemers ziek is, of om de één of andere reden niet in staat is om te werken, dient hij dit op dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch te melden bij Emtes. Emtes zal de ziekmelding dan verder behandelen. Ook zullen wij de werknemer, indien hij dat niet al zelf heeft gedaan, of wanneer hij niet in staat is om dit zelf te doen, ziekmelden bij de opdrachtgever. Voor onze buitenlandse werknemers geldt dat het sturen van een ‘krankenschein’ niet gezien wordt als officiële ziekmelding, hiervoor geldt ook de regel dat men zich telefonisch dienen te melden op de 1e ziektedag. Belangrijk is ook dat wij een betermelding krijgen voor 09.00 uur op de dag dat de werknemer weer begint met werken.Wij verzoeken dan ook dringend dat bovenstaande in de gaten gehouden wordt.

worden ziekmeldingen die wij niet, of te laat, krijgen niet behandeld. Voor jullie betekent dit onbetaald verlof. Je krijgt dan geen geld tijdens je ziekte!Ook willen wij jullie erop wijzen dat jullie altijd de bedrijfsarts van Emtes of van het UWV kunnen raadplegen.

 

Niet komen opdagen werk / opleiding

Het niet op komen dagen of te laat komen opdagen op een project of opleiding kan meerdere redenen hebben. We worden hiermee ook vaker geconfronteerd met daarnaast allerlei excuses. Dit kan voorkomen. Echter wat niet kan, is dat wij niet op de hoogte zijn. We worden hierin vaak te laat, of nog erger, soms niet betrokken. Dit kan hele vervelende consequenties hebben, namelijk dat je niet kan starten, of dat je weggestuurd wordt door onze opdrachtgevers als je uiteindelijk toch komt opdagen. Uiteindelijk kan het zelfs zijn dat je op een ‘zwarte lijst’ komt te staan bij onze opdrachtgevers. Ook levert het Emtes enorm slechte publiciteit op. Kortom, uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers op. Wij willen jullie daarom met klem vragen (om welke reden dan ook), altijd telefonisch melding te maken indien je onverhoopt ergens niet op tijd kunt komen, of niet aanwezig zult zijn. Emtes is 24 uur per dag bereikbaar op onze vaste nummers.  Wij verwachten overigens dat indien de werknemer de 1e werkdag heeft bij een opdrachtgever dat hij een half uur voor aanvang werktijd aanwezig is. 

 

Hotels/ Overnachting

Emtes regelt vaak, indien gewenst, de overnachting van haar werknemers. Geen probleem. We worden echter  ook geconfronteerd met afzeggingen, niet komen opdagen, of niet betaalde rekeningen.

Ons beleid is hierin (vrij) duidelijk: Emtes regelt, indien gewenst, de overnachting, in principe betaalt de werknemer middels de onkostenvergoeding de overnachting. Kun je de accommodatie niet betalen omdat je net gestart bent? Dan kan Emtes je een voorschot geven zodat je alsnog zelf de accommodatie kunt betalen. Indien je geen gebruik wenst te maken van de accommodatie dien je je vroegtijdig persoonlijk af te melden bij de accommodatie en bij Emtes. Hieruit voorvloeiende kosten door te late afmelding of het niet komen opdagen worden doorberekend aan de werknemer!

 

Verkregen Toegangspassen & PBM’s of overige materialen bij opdrachtgevers (diefstal)

Het kan voorkomen dat de werknemer PBM’s, toegangspassen of overige materialen in bruikleen krijgt via onze opdrachtgevers. Het is verboden deze zaken mee te nemen naar huis tijdens of na afloop van het project. Wij willen jullie erop wijzen dat alle verkregen zaken bij de opdrachtgever eigendom zijn en blijven van onze opdrachtgevers. Aan het einde van de werkzaamheden dienen deze ook weer ingeleverd te worden. Overigens willen wel benadrukken dat diefstal bij Emtes niet getolereerd wordt en leidt tot ontslag op staande voet. Hieruit voorvloeiende kosten, bij het niet inleveren, worden doorberekend aan de werknemer.

 

Alcohol & Drugs

Het is niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren voor Emtes en bij onze opdrachtgevers onder invloed van alcohol en/of drugs. Ook hier geldt: hieruit voorvloeiende kosten zullen doorberekend worden aan de werknemer. 

 


Verhouding Emtes/ werknemer/ opdrachtgevers

Indien een werknemer werkzaam is voor onze opdrachtgevers(s) dan gelden de regels van deze opdrachtgever(s). Toch willen jullie met klem vragen om problemen die niets met de opdrachtgever(s) te maken hebben te bespreken met Emtes. Hierbij valt je denken aan zaken zoals accommodaties, salaris, kapotte auto etc.

 

 Vakantie

De laatste tijd komt het ook regelmatig voor dat werknemers een vrije dag of vakantie nemen die niet of te laat bij ons gemeld worden. Als je vakantie neemt, ongeacht of het om één dag gaat of om vakantie voor langere tijd, moet dit direct? ’ Vooraf’  niet beter i.v.m. goedkeuring vragen bij opdrachtgever?gemeld worden bij één van de Emtes kantoren.  Het alleen op het project afmelden is niet voldoende! Emtes vraagt de opdrachtgever ook om goedkeuring. Gaat deze ermee akkoord dan kan de werknemer vakantie/ verlof opnemen. Ook hier geldt dat niet,of te laat gemelde vakantiedagen niet betaald worden, dus onbetaald verlof.

 

Werktijden Feestdagen & Vakanties

De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag; de dagelijkse werktijden worden afgestemd met de opdrachtgever waar werknemer te werk is gesteld. Emtes ontvangt van de opdrachtgevers / werknemer een wekelijkse afgetekende urenbon/ leveranciersbon. Deze uren zijn bindend, en worden in principe op donderdag betaald. Klopt er iets niet? Dan verzoeken wij jullie om contact op te nemen met onze loonadministratie, Esther Schopbarteld, in Enschede, bij voorkeur op dinsdag.

Emtes conformeert  zich tevens aan de bij haar opdrachtgevers geldende vakanties, feestdagen en evt. bedrijfssluitingen. Indien Emtes niets anders heeft waar de werknemer ingezet kan worden dan dient er vakantie opgenomen te worden.

 

PBM’s & Veiligheid

Veiligheid & gezondheid staat voorop bij Emtes en haar opdrachtgevers, hiervoor stelt Emtes in principe een standaardpakket ter beschikking aan haar werknemers. Dit pakket bestaat uit de standaard PBM’s, zoals een overall, helm, veiligheidsbril, handschoenen en een doorwerkjas. Deze artikelen worden in principe  1 x per jaar verstrekt op aanvraag. Werkschoenen worden bij een volledig werkjaar 2 x per jaar verstrekt. Voor deze PBM’s dient ook getekend te worden.

De door Emtes ter beschikking gestelde materialen blijven eigendom van Emtes en worden niet gebruikt voor privé doeleinden.

Voor overige veiligheids- en gezondheidsregels verwijzen wij naar onze algemene bedrijfsvoorschriften en gedragsregels. Deze hebben jullie ontvangen bij inschrijving; op aanvraag kunnen we altijd een nieuw exemplaar opsturen. Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben ten aanzien van ons V&G beleid kunnen jullie altijd contact opnemen met de V&G coördinator, Jasper Hofsté of Marco Strijland.

 

Opleidingen & Cursussen

Emtes verricht veel opleidingen voor de werknemers, dit mede door de veiligheidseisen die tegenwoordig gesteld worden aan het personeel. De opleidingen worden, afhankelijk van de kosten, in principe betaald door Emtes. Er dient hiervoor een opleidingsovereenkomst getekend te worden. Emtes verwacht van haar personeel dat men zich goed voorbereidt voor een opleiding waardoor de slagingskans groter wordt. Cursusmateriaal (zoals boeken voor VCA, flensmonteur etc.) zijn op aanvraag te verkrijgen bij Emtes. Indien de werknemer zakt voor het 1e examen en een herkansing dient te doen dan zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de werknemer. Dit zal verrekend worden (in delen) met het loon van de werknemer. Afspraken m.b.t. loondoorbetaling, onkostenvergoedingen, kilometervergoedingen t.b.v. de opleidingen dienen gemaakt te worden met de verantwoordelijke intercedent.

 

Het is voor jullie en voor Emtes belangrijk dat bovengenoemde regels nageleefd worden. Nogmaals willen we beklemtonen: Het niet nakomen van deze huisregels kan leiden tot sancties en boetes (die wij ook opgelegd krijgen). Wij vragen dan ook dringend of jullie rekening willen houden met het bovenstaande. Bedankt voor jullie medewerking!

 

 


meer mededelingen >